Climbbybike logo
Zoeken
myclimbbybike

Gebruiksvoorwaarden

Contacteer ons

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan de Climbbybike.com website ("Website") en welkom bij de Gebruiksvoorwaarden overeenkomst ("Overeenkomst").

EERST EN VOORAL: Climbbybike.com gebruikt "dummy climbs" en "dummy data" om zijn gegevens te beschermen. Onze dummy beklimmingen en gegevens worden maandelijks gecontroleerd via Google.com, Baidu.cn en Yandex.ru. Dummy data en beklimmingen worden gebruikt voor het indienen van cyberrechtelijke klachten bij de bevoegde ADR-instanties tegenover websites die onze data ongevraagd en zonder voorafgaandelijke goedkeuring overnemen. Indien u occasioneel een profiel of andere data wil gebruiken van Climbbybike, dan is dit normaliter geen probleem zolang u een link toevoegt naar Climbbybike of, indien niet online, de herkomst van de data duidelijk aangeeft. Om zeker te zijn dat u niet wordt vervolgd neemt u echter best voorafgaandelijk contact op met ons.

Data zijn exclusief eigendom van climbbybike.com en haar data suppliers. Climbbybike heeft dummies toegevoegd (niet-bestaande controle data) aan haar data om data-diefstal en niet-goedgekeurd gebruik makkelijk op te sporen en te vervolgen.

Uw toegang tot, surfen en het gebruik van deze website en de diensten of goederen die via of in verband met deze website (gezamenlijk de "Diensten") zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle andere voorwaarden, bepalingen of richtlijnen vastgesteld elders op deze website, alsmede alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot handelsmerken, auteursrechten, rechten van privacy, pornografie, laster, en controle op de uitvoer. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u wordt u gehouden door deze voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Daarom verzoeken climbbybike.com en al haar service providers (hierna "de sponsors") u vriendelijk om deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig te lezen. Als u niet akkoord gaat met en niet gebonden wil zijn door deze voorwaarden, moet u geen gebruik van deze website, of de Diensten, noch informatie indienen.

1. Inhoud en juistheid van informatie. Terwijl de Sponsors redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie, afbeeldingen, tekst of links (de "Informatie") die op deze website nauwkeurig en volledig zijn, geven we geen verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de informatie. De Sponsors verwerpen hierbij enigerlei aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de informatie of de inhoud van deze website in het algemeen.

2. Copyright Notice. Tenzij anders aangegeven, dient u ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk beschermdis en niet mag worden gebruikt of gekopieerd door u, behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze website, of door de toepasselijke wetgeving of anderszins, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sponsors of de eigenaar. Dit verbod betekent dat je geen afbeeldingen, tekst of gelijk welke informatie van deze website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de sponsor of van de eigenaar mag overbrengen, spiegelen, wijzigen, publiceren of herdistribueren. U mag beelden en tekst uit deze website alleen voor uw eigen gebruik downloaden en afprinten, niet voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de sponsor of van de eigenaar.

3. Intellectuele Eigendom. Handelsmerken, handelsnamen, logo's en / of servicemerken weergegeven op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet worden gebruikt op gelijk welke manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

4. Beelden. Alle afbeeldingen opgenomen in of weergegeven worden door de sponsors op deze website zijn het eigendom van de sponsor of van de auteursrechthebbende. Onder voorbehoud van paragraaf 2 van dit document, is het gebruik door u van een dergelijke beelden (of een gedeelte daarvan), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de sponsor of de auteursrechthebbende, verboden.

5. Verstrekking van persoonsgegevens. Door het verstrekken van de sponsors of hun service providers met persoonlijke of vertrouwelijke informatie via deze Website, gaat u akkoord met de overdracht van dergelijke persoonlijke of vertrouwelijke informatie volgens de Sponsors 'standaard zakelijke praktijken en het huidige privacybeleid. Voor meer informatie over het Sponsors 'privacy-beleid, zie Privacybeleid. Bovendien gaat u, bij het indienen van een afbeelding aan deze website akkoord met en stemt u in met de voorwaarden van de Klant Image Release overeenkomst.

6. Licentie. Beelden afkomstig van u op deze website blijven eigendom van de inzender / eigenaar. U verleent hierbij aan de sponsors en hun service providers het niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde recht en licentie om toegang te krijgen, gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, overbrengen, tonen, uitvoeren, meedelen aan het publiek, te wijzigen , aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken, en anderssoortig gebruik van de materialen en teksten (geheel of gedeeltelijk) die u indient bij de sponsors of hun service providers via deze Website, uitsluitend in verband met de uitvoering van de Diensten, met behulp van een vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld, zonder vergoeding aan u of enige andere persoon, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon, en vrij van enige verplichting van vertrouwen of andere rechten op het deel van de Sponsors of hun service providers.

7. Garanties. U verklaart en garandeert aan de sponsors en hun service providers, met inbegrip van maar niet beperkt tot Climbbybike.com, dat (i) het gebruik van de materialen die u verzendt niet de rechten zal schenden (waaronder auteursrechten, morele rechten schenden, en andere intellectuele eigendomsrechten en privacy en persoonlijkheid rechten) van een andere persoon of wetten, en dat (ii) u over alle benodigde rechten om alle rechten en licenties te verlenen, zoals hierboven beschreven.

8. Pornografisch en obsceen materiaal. U wordt hierbij geadviseerd dat alle afbeeldingen die door u worden ingediend zijn onderworpen aan toetsing en onderzoek door de Sponsors of hun service providers. Alle beelden zijn, uiteraard, onderworpen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot kinderporno, kindermishandeling, of obsceen of pornografisch materiaal. Alle geconstateerde overtredingen van de wet zal worden gerapporteerd door de Sponsors of hun service providers om het toepasselijke recht aan de handhavingsautoriteiten. De Sponsor behoudt zich het recht voor in haar exclusieve en absolute goeddunken te weigeren materialen te posten of verwerken die aanstootgevend worden geacht door de sponsors.

9. Vergoedingen, heffingen en belastingen, beschikbaarheid, prijzen, Drukfouten en fouten, en Orders. Alle tarieven en vergoedingen zullen tegen de tarieven die van kracht zijn op het moment dat de kosten worden gemaakt. Gemaakte kosten uit hoofde van deze overeenkomst kunnen omvatten de kosten verbonden aan het gebruik van de Diensten, alsmede kosten in verband met goederen en diensten verstrekt door derden, maar verworven via de Diensten of andere sites. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen, kosten en toepasselijke belastingen in verband met uw gebruik van de Diensten. Alle bedragen die op deze website zijn genoteerd in Euro of Amerikaanse dollars. De Sponsors streven naar actuele en accurate informatie op deze website. Niettemin kunnen er zet-of andere fouten optreden. De Sponsors behouden zich het recht voor om de prijzen, heffingen en belastingen in verband met de Diensten, met inbegrip van alle goederen en diensten die beschikbaar zijn via de Diensten, op elk moment en van tijd tot tijd, zonder enige aankondiging of enige aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon te wijzigen. Door de populariteit van sommige goederen en diensten, kunnen de Sponsors niet garanderen dat geadverteerde goederen of diensten op deze website zal beschikbaar zijn wanneer besteld of daarna. De Sponsors behouden zich tevens het recht om op elk moment een order te weigeren, te corrigeren, te annuleren of te beëindigen, in willekeurige volgorde. Als een verschuldigde betaling niet door u is gedan, kunnen de Sponsors, in aanvulling op zijn andere rechtsmiddelen uit, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, (a) haar prestaties in het kader van deze overeenkomst en uw toegang tot en het gebruik van de Diensten opschorten, of (b) de beëindiging van deze overeenkomst en uw toegang tot en het gebruik van de Diensten opschorten. Als juridische actie nodig is om vergoedingen of heffingen innen van door u verschuldigde bedragen, dan zal u de sponsors vergoeden voor alle uitgaven voor het verzamelen van de vergoedingen en kosten, met inbegrip van alle advocaten en andere juridische kosten.

10.Disclaimers. Uw toegang tot of het GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO, en u erkent en ACCEPTEERT alles op deze website "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT DOOR DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM , NIET-INBREUK, VEILIGHEID, INFORMATIEVE INHOUD, integratie of de nauwkeurigheid en de GARANTIE VAN RUSTIG GENOT.

HET GEBRUIK VAN de diensten, inclusief materiaal, gegevens OF INFORMATIE GEPLAATST, INGEDIEND, gedownload of elders verkregen via de Diensten, IS OP EIGEN RISICO. U BENT VERANTWOORDELIJK voor de bevoorrading, het configureren en onderhouden van alle apparatuur en software die u gebruikt en laat ook anderen GEBRUIK IN VERBAND MET de diensten, inclusief alle computers, telefoon-en internetdiensten en aanverwante apparatuur, fotoapparatuur, en software.

DE WERKING VAN De diensten kunnen vele factoren vertonen die buiten de DE CONTROLE van de SPONSORS ligt. DE WERKING VAN DE DIENSTEN is niet per definitie continu OF kan worden ononderbroken of onveiloig zijn. VEILIGHEID EN privacyrisico's kunnen niet worden uitgeschakeld door de sponsors. DE SPONSORS en hun service providers, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT Climbbybike.com, zijn niet onderworpen aan U OF EEN ANDERE persoon voor enig verlies of schade voortkomend uit OF IN VERBAND MET eventuele drukfouten of fouten op deze website, inclusief de onbeschikbaarheid van enige PRODUCT OF DIENSTEN die u bestelt, VERTRAGING IN de beschikbaarheid van producten of diensten, noch voor WIJZIGINGEN IN DE PRIJS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

ZONDER LIMITATIE VAN VOORGAANDE, geven de sponsors en hun service providers geen vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde dat:

DE DIENSTEN AAN UW EISEN VOLDOEN OF zal compatibel zijn met uw computer en aanverwante apparatuur, FOTOTOESTELLEN en software;
DE DIENSTEN of website beschikbaar zijn of functioneren zonder onderbrekingen of VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF DAT fouten zullen worden gecorrigeerd;
DE KWALITEIT VAN goederen, diensten, informatie of andere materialen GEKOCHT OF GEGEVENS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN;
HET GEBRUIK VAN DE diensten, inclusief de browsen en downloaden van materiaal van deze website, vrij is van virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere destructieve of storende ONDERDELEN OF BUGS, OF HET GEBRUIK VAN de diensten, inclusief het downloaden en WEERGAVE VAN MATERIALEN GEPLAATST of ingediend bij de diensten, geen inbreuk zijn op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van gelijk welke persoon;

En de sponsors en hun service providers NEMEN VOLLEDIG AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DEZE ZAKEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

11. Beperkingen op de aansprakelijkheid. DE SPONSORS en hun service providers wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, EN IN GEEN GEVAL ZAL DE SPONSORS OF hun service providers, hun leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders of medewerkers AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BOETES, OF BIJZONDERE SCHADE OF ENIGE ANDERE ANDERE SCHADE VAN WELKE SOORT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, OF IN EEN BEROEP OP CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID of anderszins (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), ALS GEVOLG VAN OF IN EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE DIENSTEN (ZELFS ALS DE SPONSORS of haar dienstverleners ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE), met inbegrip van aansprakelijkheid geassocieerd met virussen, macro's of ANDERE UITSCHAKELEN SOFTWARE die deze kunnen infecteren uw computerapparatuur.

12. Release. U KWIJT HIERBIJ DE SPONSORS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT climbbybike.com, en elk van hun respectievelijke agenten, MANAGERS, werknemers, informanten, dienstverleners, leveranciers, licentiegevers en licentiehouders, EN ALLE ANDERE RELEVANTE, BIJKOMENDE, of verbonden personen, vrij van rechten, aanspraken, klachten, WENSEN, OORZAKEN VAN DE ACTIE, procedures, verplichtingen, verplichtingen, wettelijke bijdragen, kosten, en de betalingen van welke aard en AARD dan ook voortvloeiend , bekend of onbekend, die nu of in de toekomst bestaan, die ontstaan met BETREKKING TOT of die verband houden met HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

13. Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord de sponsors en hun service providers te vrijwaren, te verdedigen, en elk van hun respectievelijke agenten, directeuren, ambtenaren, werknemers en filialen (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") te vrijwaren van en tegen alle schades, aansprakelijkheden en kosten, inclusief, zonder beperking redelijke juridische kosten en kosten, gemaakt door de Gevrijwaarde Partijen in verband met eventuele claim of eis voortvloeiend uit, in verband met, of in verband met het gebruik van de Diensten of deze Website door u. U gaat ermee akkoord de Gevrijwaarde Partijen zo volledig zoals vereist te helpen en samen te werken bij de verdediging van een dergelijke claim of eis.

14. Verboden koppelen. De Sponsors verbieden caching van onbevoegde hyperlinks naar deze website en de verwoording van de inhoud die beschikbaar is via deze website. De Sponsors behouden zich het recht voor om ongeautoriseerde links of frames uit te schakelen en wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud die beschikbaar is op andere websites gelinkt aan deze website.

15. Andere websites. De diensten of deze website kan reclame voor, en links naar andere sites en bedrijven kan worden beheerd door derden ("Andere Sites"). Andere sites zijn onafhankelijk van deze website, en de sponsors niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de controle over andere websites, hun zaken, goederen, diensten of inhoud. Links naar andere sites worden uitsluitend voor uw gemak geplaatst. De Sponsors sponsoren of ondersteunen geen andere sites of hun inhoud of de goederen of diensten die beschikbaar zijn via deze sites. Uw gebruik van andere sites en uw contacten met de eigenaren of exploitanten van andere sites is op eigen risico, en u mag geen vordering eisen tegen de Sponsors die voortvloeien uit het gebruik van andere sites of uw omgang met de eigenaren of exploitanten van andere sites.

16. Bevoegdheid / Toepasselijk recht. Als gebruiker van deze Website, gaat u akkoord met de lokale wetgeving, zonder verwijzing naar principes van internationaal privaatrecht.

17. Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt beschouwd als ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze bepaling worden geschrapt en de resterende bepalingen worden afgedwongen.

18. Updates en herzieningen. De informatie wordt verstrekt door de sponsors voor het gemak en is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De Sponsors kunnen op elk moment en van tijd tot tijd, tot herziening van deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van deze website over het algemeen met updates en revisies (de "updates en revisies"). U erkent en gaat ermee akkoord dat u gebonden door dergelijke updates en revisies, ongeacht of u wel of niet heeft beoordeeld. Wij raden u aan regelmatig deze pagina te bekijken en vertrouwd te raken met alle huidige voorwaarden en het algemeen onderzoek deze website om vertrouwd te raken met alle updates en revisies te bezoeken.

Aanvullende voorwaarden die specifiek, maar niet uitsluitend, van toepassing voor de gemeenschap delen van de climbbybike websites, afgeleide sites en diensten:

Eindgebruiker Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. De bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet ("Gebruiksvoorwaarden"), evenals het privacy-beleid uiteengezet onder "Privacybeleid", van toepassing op uw gebruik van de gedeelten van deze website waarop links naar een of beide van de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid verschijnen (de "Site"). Andere delen van deze site mag worden beheerst door verschillende termen en voorwaarden of het privacybeleid. In het geval van een conflict tussen een bepaling of voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, aan de ene kant, en alle andere voorwaarden van het gebruik of de privacy of andere beleidsmaatregelen, aan de andere kant, de toepasselijke bepaling of voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid prevaleert met betrekking tot uw gebruik van de Site.

Door de toegang tot en het gebruik van de Site, of door het aanmelden voor een account op de Site, accepteert u en erkent u dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy zoals hieronder en op de aparte pagina beschreven . Als u niet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy, bent u niet gemachtigd om deze site te gebruiken. We kunnen wijzigen van deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy te allen tijde en dergelijke wijziging zal hebben op het versturen naar de site.

Inleiding

Deze site is bedoeld als een interactieve en informatieve bron. Het is aan u verstrekt door de eigenaar van deze site ("ons" of "wij" of "onze"), in samenhang met onze partners, dienstverleners, sponsors of andere filialen. Bepaalde diensten van deze Site aan u worden verstrekt in combinatie met onze service provider, KickApps Corporation, en hun aanbieders van inhoud, zakelijke partners en andere partijen (collectief, "Service Provider").

Gebruik van de Site

Deze site bevat materiaal, zoals software, tekst, afbeeldingen, video, audio en ander materiaal (hierna gezamenlijk te noemen de "Inhoud"). De inhoud kan worden eigendom van ons of kunnen worden verstrekt via een overeenkomst die we hebben met anderen, met inbegrip van andere gebruikers van de site, onze Service Provider en hun partners, sponsors of relaties. De content is beschermd door het auteursrecht uit hoofde van zowel de Verenigde Staten en buitenlandse wetgevingen. Ongeoorloofd gebruik van de inhoud mogelijk overtreding van auteursrecht, handelsmerk, en andere wetten. Je hebt geen rechten om de inhoud, en u mag geen gebruik maken van de inhoud, behalve zoals toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden. Geen ander gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de eigenaar van de inhoud. U moet behouden alle auteursrechten en andere eigendomsrechten die in de oorspronkelijke inhoud op elke kopie die u maakt van de inhoud. U mag niet verkopen, overdragen, toewijzen, in licentie, in sublicentie geven, of de inhoud aanpassen of reproduceren, tonen, publiekelijk uitvoeren, maken een afgeleide versie van, te distribueren, of anders de inhoud op geen enkele manier voor enig publiek of commercieel doel gebruiken. Het gebruik of de terbeschikkingstelling van de Content op enige andere website of in een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is uitdrukkelijk verboden. Bij schending van een deel van deze Gebruiksvoorwaarden, uw toestemming tot toegang en / of gebruik maken van de inhoud en site automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën vernietigen die u hebt gemaakt van de inhoud.

Verschillende bedrijfs-, product en service namen getoond op de site kunnen handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van anderen (de "Third-Party Handelsmerken"). Niets op deze site mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, enige licentie of recht van gebruik van een handelsmerk van derden op deze site. De Derde handelsmerken mogen niet worden gebruikt om een toepassing van derden in diskrediet brengen van een van hun producten of diensten, of op enigerlei wijze in, die in ons of onze redelijke oordeel Service Provider, kan elke goodwill in de Handelsmerken van derden schade .

De Site bevat links naar websites van derden ("externe Sites"). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en niet als een goedkeuring door ons van de inhoud van dergelijke externe sites. De inhoud van dergelijke externe sites wordt ontwikkeld en geleverd door derden. U moet contact opnemen met de beheerder van deze site of de webmaster voor deze externe sites als u zich zorgen maakt over dergelijke links of enig inhoud op dergelijke externe sites. Daarnaast bevat de site geplaatste inhoud, opgeslagen of weergegeven op de richting van de gebruikers van de site, waarvoor wij en onze Service Provider aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

De Site is alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden gebruikt in verband met enige commerciële doelen, behalve die welke specifiek zijn goedgekeurd door ons of onze service providers. De volgende activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden: (i) het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van andere gebruikers door elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail of andere communicatie, (ii) het gebruik van de site, die in ons of onze enige oordeel Service Provider, degradeert de betrouwbaarheid, snelheid, of de exploitatie van de Site of enige onderliggende hardware of software daarvan, en (iii) het gebruik van de site die onwettig is of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Door het gebruik van de site, verklaart en garandeert u dat u 13 jaar of ouder. Uw account kan worden beëindigd zonder waarschuwing, indien we geloven dat je jonger bent dan 13 jaar.

Lidmaatschap van de site is onderworpen, in onze eigen goeddunken of onze Service Provider, de beëindiging op elk moment.

User Content

De Site kan nu of in de toekomst de indiening van de inhoud op de richting van de gebruikers van de Site ("User Content") en het hosten, delen, en / of publiceren van deze User Content. U begrijpt dat ongeacht of deze User Content wordt gepubliceerd, wij en onze Service Provider geen enkele vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot eventuele opmerkingen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de Gebruiker Inhoud die u indient en de gevolgen van ons of onze Service Provider's plaatsen of publiceren zoals User Content. In verband met een User Content die u indient, kunt u bevestigen, vertegenwoordigen, en / of garandeert dat: (i) u bezit of de nodige vergunningen, rechten, toestemmingen en machtigingen te gebruiken en toestaan dat ons en onze Service Provider voor alle gebruik octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten in en op alle user-content integratie en het gebruik van de User Content op de wijze overwogen door de site en deze Algemene Voorwaarden gebruik mogelijk te maken, en (ii) u de schriftelijke toestemming, de release en / of toestemming van iedere identificeerbare persoon in de User Content om de naam of gelijkenis van iedere identificeerbare persoon te gebruiken om integratie en het gebruik van de User Content op de wijze overwogen door de site en staat deze gebruiksvoorwaarden. Door het indienen van de User Content voor ons, verleent u ons en onze Service Provider een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van, wijzigen, weergeven, nemen en alle of een deel van de Gebruiker Inhoud in verband met de site en onze (en onze opvolgers ") bedrijfsleven, met inbegrip van en zonder beperking voor de bevordering en de herverdeling van een deel of het geheel van de site (en daarvan afgeleide werken) in welke media-formats en via alle media kanalen. U verleent hierbij ook iedere gebruiker van de site een niet-exclusieve licentie om uw User Content toegang via de site, en gebruik te maken, te reproduceren, distribueren, afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, zoals toegestaan door de functionaliteit van de Site en onder deze Gebruiksvoorwaarden. Wij of onze Service Provider kunnen handhaven kopieën van alle user-content om toepassing van back-up, beveiliging of onderhoud, of zoals vereist door de wet.

In aanvulling op het voorgaande vergunningen, verleent u ons en onze Service Provider een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken, het tonen, en voer de User Content in verband met andere websites die gebruik maken van diensten die door onze Service Provider te maken.

In verband met User Content, je er verder mee akkoord dat u niet: (i) materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd, beschermd door de handel geheime of anderszins onderworpen aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy en publiciteit rechten te dienen, tenzij u de eigenaar bent van deze rechten of hebben toestemming van hun rechtmatige eigenaar om het materiaal te publiceren en het verlenen van ons en onze Service Provider alle licentierechten die hierin worden verleend, (ii) het publiceren van onwaarheden of onjuiste voorstellingen van zaken die schade zouden kunnen ons of een derde partij, (iii) in te dienen materiaal dat is onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, treiterend, hatelijk, racistisch of etnisch kwetsend, of aanzet tot gedrag dat wordt beschouwd als een strafbaar feit, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, de wet overtreedt, of anderszins ongepast is; (iv) advertenties of verzoeken van het bedrijfsleven, of (v) zich uitgeven voor een ander persoon. Wij onderschrijven geen User Content of een advies, aanbeveling of advies wordt geuit, en wij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid wijzen in verband met een User Content. We staan niet toe dat het auteursrecht inbreukmakende activiteiten en schending van intellectuele eigendomsrechten op deze site, en we zullen alle inhoud en User Content mits naar behoren aangemeld te verwijderen dat een dergelijke inhoud of User Content inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten. Wij en onze Service Provider kan verwijderen van Inhoud en User Content zonder voorafgaande kennisgeving. Wij of onze Service Provider kan ook uw toegang tot de site, als je zijn vastbesloten om een recidivist te zijn. Een recidivist is iemand die in kennis is gesteld van een inbreukmakende activiteit meer dan een keer en / of heeft gehad User Content verwijderd van de site meer dan twee keer. Wij en onze Service Provider ook het recht voorbehouden om te beslissen of inhoud of User Content passend is en voldoet aan deze Algemene Voorwaarden voor overtredingen, andere dan inbreuk op auteursrechten en schendingen van het intellectueel eigendomsrecht, zoals, maar niet beperkt tot, pornografie, obsceen of lasterlijk materiaal, of buitensporige lengte. Wij of onze Service Provider kan verwijderen zoals User Content en / of te beëindigen uw toegang voor het uploaden van dergelijk materiaal in strijd met deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

Als je een auteursrechthebbende of een agent daarvan en geloven dat elke gebruiker inhoud of andere inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") in te dienen door middel van ons Auteursrecht Agent met de volgende informatie schriftelijk (zie 17 USC 512 (c) (3) voor nadere bijzonderheden): (i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden; (ii) de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd te zijn geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van deze werken op die site, (iii) Identificatie van het materiaal dat wordt beweerd dat het inbreuk of het onderwerp van een inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of de toegang tot die geldt als gehandicapten en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener om het materiaal te lokaliseren, (iv) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact te krijgen u, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail, (v) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet geautoriseerd door de eigenaar, heeft zijn agent, of de wet; en (vi) een verklaring dat de informatie in het bericht juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk. Onze aangewezen Copyright Agent om meldingen van beweerde inbreuk en andere mededelingen met betrekking tot User Content en / of schending van deze Gebruiksvoorwaarden te ontvangen (bijvoorbeeld schendingen van het strafrecht) is: Matt Turner, c / o KickApps Corporation, 29 W. 38th Street , 5th Floor, New York, NY, 10018 / Fax: (212) 730 tot 4561 / E-mail: [email protected] Voor de duidelijkheid, alleen DMCA aankondigingen en aankondigingen met betrekking tot klachten in verband met User Content of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden moet gaan naar de Copyright Agent; andere feedback, commentaar, verzoeken om technische ondersteuning en andere mededelingen worden gericht aan onze standaard voor ondersteuning, zoals aangegeven op deze site.

Vergoeding

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen, en ons en onze Service Provider te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die daaruit voortvloeien, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of uw uploaden van, de toegang tot of het gebruik of misbruik van de inhoud of de site. Wij of onze Service Provider verstrekken kennisgeving aan u van een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure en zal u helpen, op uw kosten, in het verdedigen van een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van een zaak die is onderworpen aan de schadeloosstelling ingevolge deze afdeling te nemen. In een dergelijk geval, gaat u ermee akkoord om samen te werken met een redelijke verzoeken bijstaan van onze verdediging tegen een dergelijke zaak.

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

WIJ, ONZE FILIALEN onze service provider, en hun en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, WERKNEMERS, leveranciers of LICENTIEGEVERS, geven geen garanties of IN VOOR DE inhoud (inclusief de user-content), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid , volledigheid, tijdigheid, of betrouwbaarheid. NOCH wij, noch onze dienstverlener dient hiervoor aansprakelijk worden gesteld voor de waarheid, juistheid of volledigheid van informatie aan de gebruiker of voor fouten, vergissingen of omissies die daarin voorkomen, OF VOOR ENIGE vertragingen of onderbrekingen van de gegevens of informatie-stroom door welke oorzaak ook. U aanvaardt dat U DE SITE EN de inhoud op eigen risico.

WIJ NOCH onze service provider GARANDEREN DAT DE SITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DEZE SITE, de server, OF DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN computervirussen of soortgelijke BESMETTING of destructieve functies. ALS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD RESULTATEN IN DE NOODZAAK voor het onderhouden of vervanging van uitrusting of DATA, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor die KOSTEN.

DE SITE EN inhoud worden verschaft op "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. WIJ en onze service provider WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

IN GEEN GEVAL ZAL wij of onze service provider AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, INCIDENTELE en gevolgschade, WINSTDERVING OF SCHADE gevolg van verloren gegevens OF WERKONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN de site gebruiken en DE INHOUD, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS EEN WIJ ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

Sommige staten staan geen uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing. IN DEZE Staten, onze en onze service provider is de aansprakelijkheid van BEPERKT TOT DE GROOTSTE TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Algemene

Deze Gebruiksvoorwaarden, en alle rechten en vergunningen die hieronder, kan niet worden overgedragen of toegewezen door u, maar kan worden toegewezen door ons en onze Service Provider zonder beperking.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de interne materiële recht van de staat New York, zonder respect naar zijn conflict van wettelijke bepalingen. Gaat u uitdrukkelijk akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de staat en federale rechtbanken zitten in de stad New York in de staat New York. Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt bevonden ongeldig door een rechtbank met bevoegde rechtsmacht, zal de ongeldigheid van deze bepaling niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven en gevolg. Tekortkoming van ons of onze Service Provider op te treden of af te dwingen enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden mogen niet worden opgevat als een afstand van die bepaling of enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden. Geen verklaring van afstand moeten doeltreffend tegen ons of onze Service Provider, tenzij schriftelijk gedaan, en geen ontheffing kan ook worden opgevat als een afstand in een andere of latere instantie. Behalve zoals uitdrukkelijk is overeengekomen door de ons en u, deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp materie. De koppen zijn louter bedoeld voor het gemak en mogen niet worden gegeven elke juridische importeren. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen ten goede komen van onze opvolgers, rechtverkrijgenden, licentiehouders, en onderlicenties.